fredag, mars 07, 2008

Garantiinntekt for alle

Ga­ran­ti­inn­tekt for kunst­ne­re er en glim­ren­de ord­ning som bur­de ut­vi­des og ikke inn­skren­kes. I dag sik­rer den noen få kunst­ne­re en fri­het og ver­dig­het som langt fle­re sam­funns­grup­per kun­ne for­tje­ne. Det søm­mer seg at kunst­ne­re er avant­gar­de, og her har de en ge­nu­in mu­lig­het til å gå for­an som sam­funns­byg­ge­re. Det er nem­lig på høy tid å ta opp igjen tan­ken om ga­ran­ti­inn­tekt til alle: så­kalt bor­ger­lønn. (...) Tu­se­ner av by­rå­kra­ter som i dag ar­bei­der i Nav-sek­to­ren kun­ne der­med fått seg mer me­nings­fylt ar­beid enn å eva­lue­re om med­bor­ge­re gjør seg for­tjent til å mot­ta trygd. Slik slip­per men­nes­ker å bli yd­my­ket ved so­si­al­kon­to­re­ne (på beg­ge si­der av bor­det), og får en ny ver­dig­het og flek­si­bi­li­tet som gjør at de kan­skje kan bi­dra litt til ver­di­skap­nin­gen i ste­det for in­gen­ting. En slik frie­re flyt av ar­beids­kraft vil nok også næ­rings­livs­le­de­re verd­set­te. De vet at so­si­al trygg­het er en for­ut­set­ning for om­stil­ling.
Alf van der Hagen i en lederartikkel i dagens Morgenbladet.

Se også her og her.

Ingen kommentarer: