fredag, mai 16, 2008

Hastighetens arkeologi

16. mai 2008 fremstiller cand.philol. Eivind Røssaak seg for ph.d.-graden med avhandlingen Negotiating Immobility: The Moving Image and the Arts in Andy and Larry Wachowski’s The Matrix, Ken Jacobs’s Tom, Tom the Piper’s Son and Bill Viola’s The Passions.

Endringer i bevegelsenes tempo er ofte måten filmuttrykk undersøker sin egen plass på i forhold til andre kunst- og medieuttrykk. Dette hevder Eivind Røssaak i den ferske doktoravhandlingen ”Negotiating Immobility”, hvor han utvikler en ny måte å analysere forholdet mellom ulike kunst- og medieformer.

Levende bilder har hittil ikke blitt viet like mye seriøs oppmerksomhet som immobile bilder (klassiske kunstverk). Bilder i bevegelse har blitt sett på som en flyktig og lett underholdningsform. Røssaaks avhandling fremhever tvert om det unike potensialet i levende bilders muligheter til stadig å omdefinere forholdet til omkringliggende kunst- og mediepraksiser. Han går rett til det bevegelige bildets fremste kjennetegn, nemlig bevegelsen, og ser på hvordan ulike bevegelsesformer og hastigheter skaper komplekse estetisk og sansemessig forhandlingssoner mellom ulike kunst- og medieuttrykk fra flere tidsepoker. På denne måten argumenterer Røssaak for en forskyvning fra estetisk formalisme til det han kaller en mediearkeologisk fremgangsmåte i analysen av estetiske objekter.

Avhandlingens primære analyseobjekter er Larry og Andy Wachowskis digitale sci-fi-film The Matrix (1999), Ken Jacobs’ avantgardefilm Tom, Tom the Piper’s Son (1969/2000) og Bill Violas videokunstverk The Passions (2002).

(Info hentet fra Universitetets nettsider. Mer om prøveforelesning & disputas her.)

Ingen kommentarer: